ทต.บ้านฉาง จ.ระยอง…

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศจากเทศบาลตำบลบ้านฉาง

ประกาศจากเทศบาลตำบลบ้านฉาง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลบ้านฉาง
ตามที่เทศบาลตำบลบ้านฉาง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านฉาง ลงวันที่ 28 เมษายน 2566 นั้น
บัดนี้ มีบุคคลสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบล บ้านฉาง และมีคุณสมบัติครบถ้วน ประเภทพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 ราย โดยให้มารายงานตัวเพื่อการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านฉาง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายประกาศนี้
………………………………………………………………………
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกองการเจ้าหน้าที่
โทร 038-630667-70 ต่อ 113

ทต.บ้านฉาง ประกาศรับสมัครงาน 8-16 พ.ค. 2566

This gallery contains 5 photos.

เทศบาลตำบลบ้านฉาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านฉาง
1.ประเภทพนักงานจ้าง ตำแหน่งที่รับสมัคร ลักษณะงาน ความรับผิดชอบของตำแหน่งระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทนที่จะได้รับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ กองสาธารณสุขฯ
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
-สำนักปลัด
1. คนงาน จำนวน 2 อัตรา
-กองสาธารณสุขฯ
1. คนงาน จำนวน 2 อัตรา
ผู้ประสงค์สมัครเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านฉาง และให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30–16.30 น.
(เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0 3863 0667-9 ต่อ 113

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านฉาง