ทต.บ้านฉาง จ.ระยอง…

พื้นที่

พื้นที่รวมประมาณ 48 ตารางกิโลเมตร

หรือประมาณ 30,000 ไร่