ทต.บ้านฉาง จ.ระยอง…

ประกาศจากเทศบาลตำบลบ้านฉาง

ประกาศจากเทศบาลตำบลบ้านฉาง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตำบลบ้านฉาง
ตามที่เทศบาลตำบลบ้านฉาง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านฉาง ลงวันที่ 28 เมษายน 2566 นั้น
บัดนี้ มีบุคคลสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบล บ้านฉาง และมีคุณสมบัติครบถ้วน ประเภทพนักงานตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 8 ราย โดยให้มารายงานตัวเพื่อการสอบข้อเขียนและเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566
เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านฉาง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท้ายประกาศนี้
………………………………………………………………………
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานกองการเจ้าหน้าที่
โทร 038-630667-70 ต่อ 113