ทต.บ้านฉาง จ.ระยอง…

ที่ตั้งของตำบล

ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขต

   มีพื้นที่ 48 ตร.กม. หรือประมาณ 30,000 ไร่ สภาพพื้นที่และคลองขนาดเล็กความยาวไม่เกิน 10 กิโลเมตร สภาพดินเป็นดินปนทราย ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำมีการไหล่บ่าของน้ำ อย่างรวดเร็วและแรง

  ที่ตั้ง สำนักงานตั้งอยู่ ๒/๓๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

– ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลสำนักท้อน

– ทิศใต้ ติดต่อ อ่าวไทย

– ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลห้วยโป่ง

– ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลพลา

   ระยะห่างจากอำเภอ ๘ กิโลเมตร