ทต.บ้านฉาง จ.ระยอง…

ทต.บ้านฉาง ประกาศรับสมัครงาน 8-16 พ.ค. 2566

เทศบาลตำบลบ้านฉาง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลบ้านฉาง
1.ประเภทพนักงานจ้าง ตำแหน่งที่รับสมัคร ลักษณะงาน ความรับผิดชอบของตำแหน่งระยะเวลาการจ้าง ค่าตอบแทนที่จะได้รับ
พนักงานจ้างตามภารกิจ กองสาธารณสุขฯ
-ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างทั่วไป
-สำนักปลัด
1. คนงาน จำนวน 2 อัตรา
-กองสาธารณสุขฯ
1. คนงาน จำนวน 2 อัตรา
ผู้ประสงค์สมัครเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านฉาง และให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 พฤษภาคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30–16.30 น.
(เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0 3863 0667-9 ต่อ 113