ทต.บ้านฉาง จ.ระยอง…

ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการติดตั้ังเทคโนโลยี 5G

เทศบาลตำบลบ้านฉาง…..ร่วมต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการติดตั้ังเทคโนโลยี 5G สำหรับระบบบริหารเมืองอัจฉริยะ จากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีนายสุชิน พูลหิรัญ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านฉาง กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินการโครงการฯ พร้อมกับลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผล เสาอัจริยะ 5G บริเวณหน้าซอยพยูน 19,ชายหาดพยูนใหม่ และบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลรักภาษา